Tropischgroen besteedt veel aandacht aan de informatie op haar websites. Tropischgroen kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Tropisch groen behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Tropischgroen. Graag uw verzoeken richten aan info@tropischgroen.nl.

Wanneer u content van (een van) onze website(s) openbaar maakt, dient u een bronvermelding op te nemen en een actieve link naar de betreffende website.